panelarrow

Moje3po3

Blog: opowiadania, reportaże, proza życia

krzyż

Egzorcyzmy

| 0 comments

 

 

Podstawy egzorcyzmów

Egzorcyzm (gr. exorkizein „wyklinać”) to rozkaz wydany w imię b/Boga demonowi szatańskiemu, aby ten opuścił osoby opętane, taka szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), zgodnie z nakazem Jezusa „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10:8). Generalnie najbardziej znane są egzorcyzmy: uroczysty, prywatny i chrzcielny.

Egzorcyzm uroczysty – publiczne odprawiane wedle zaleceń najczęściej przez ordynariusza diecezji, ale egzorcystą może być także każdy  kapłan, który w autorytecie Kościoła i na mocy władzy otrzymanej w święceniach kapłańskich otrzymał zezwolenie  Kodeks Prawa Kanonicznego.

Egzorcyzm prywatny – modlitwy do indywidualnego odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokusy np. modlitwy wstawiennicze, jednak nie są egzorcyzmami w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zawierają formuł egzorcyzmu uroczystego z Rytuału rzymskiego i nie stosuje się ich wobec osób opętanych.

Egzorcyzm chrzcielny specjalna modlitwa w sakrament chrztu świętego. Egzorcyzmowanie nowych członków Kościoła zawarto w dokumentcie „Indiculus” o łasce Bożej (440 r.)

O egzorcyzmach mówi b/Biblia, szczególnie Nowy Testament. Uwalnianie od złych duchów przez Jezusa dość często miało charakter masowy i publiczny, uczniowie też uwalniali od złych mocy, poniżej ściąga, gdzie jest o tym mowa w p/Piśmie św.

 

Egzorcyzmy przeprowadzane przez JezusaEgzorcyzmy przeprowadzane przez uczniów
Mt 4, 23-25Mt 10, 1-8
Łk 6, 17-19Łk 9, 1
Mt 8, 16Mk 3,14-19
Mk 1, 32-39Mk 6, 7
Łk 4, 33-37Łk 10,17-20
Mk 1, 23-28Łk 9, 37-43
Mt 8, 28-34Mk 9, 14-29
Mk 5, 1-20Mk 16,15-18
Łk 8, 26-39Mk 6, 12-13
Mk 16, 9Dz 5, 16 
Mk 7, 24-30Dz 5, 12-16
Mt 15, 21-28Dz 10, 38
Łk 13, 10-13 Dz  16, 16-24
Łk 13, 31-32Dz 19, 11
Mt 9, 32-38Dz 8, 6-7
Mk 3, 20-27 
Mt 12, 22-30   
Łk 11, 14-20 
Łk 7,18-23 

Celem egzorcyzmów nie jest tylko wyrzucenie demonów, ale także nawrócenie: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.” (Ewangelia wg św. Mateusza)

 

Egzorcyści.

Na początku egzorcystą był zawsze biskup, z biegiem czasu funkcja egzorcysty została zarezerwowana dla księży oficjalnie wybieranych i wyznaczanych przez biskupa. Święcenia egzorcystów, jako jedno ze święceń kapłańskich zniesiono 15 sierpnia 1972 roku. Aktualnie sprawę mianowania egzorcystów reguluje Kodeks Prawa kanonicznego (1167-1172). Egzorcyzmy są sprawowane po dziś dzień na całym świecie.

Egzorcysta w k/Kościele katolickim to biskup albo wyznaczony przez niego kapłan, który posiada specjalne zezwolenie do sprawowania egzorcyzmów. Przeprowadzane rytuały przez kapłanów do tego nieuprawnionych i ludzi świeckich wg k/Kościoła nie mają takiej mocy. Kapłani bez zezwolenia mogą tylko modlić się modlitwą o uwolnienie, ale ona nie ma charakteru egzorcyzmu uroczystego i nie zawiera formuł zwracania się wprost demona jak w przypadku opętania. Wszyscy kapłani mogą dokonywać egzorcyzmu z wody, oleju, soli i kadzidła.

 

Przebieg egzorcyzmów.

Rozeznanie – pierwszy etap, sprawdzenie, czy osoba jest opętana i wykluczenie zaburzeń psychicznych, co bywa najtrudniejsze. Jeżeli stwierdzona zostaje obecność duchów nieczystych, trzeba otrzymać oficjalne zezwolenie na wykonanie rytuału

Na pełne egzorcyzmy wg Rytuału z 2000r. składają się modlitwy i 3 rodzaje egzorcyzmów właściwych. Podczas ich trwania odprawiane są litania, czytane psalmy i Ewangelie. Charakterystyczne jest położenie rąk na opętanym i tzw. tchnienie – „zgładzi go tchnieniem ust swoich i zatraci objawieniem swego przyjścia” 2 Tes 2,8. Dalej następuje wyznanie wiary , m/Modlitwa p/Pańska (Ojcze Nasz i błogosławienie osobę dręczonej przez demony, następują błagania do b/Boga i formułę rozkazująca s/Szatanowi odejść w imię Jezusa Chrystusa.

W trakcie egzorcyzmów rzadko występują manifestacje złego jak to pokazuje współczesne kino. Osoba opętana często mówienie obcymi językami i posiada znajomość rzeczy ukrytych, rozróżnia przedmioty poświęcone od pozostałych niepoświęconych, przypadki wpadania w szał pojawiają się rzadko. Egzorcyzmy kończą się pieśnią dziękczynną, modlitwami i błogosławieństwem. Egzorcyzmy zwykle są przeprowadzane kilka razy, aż  do pełnego uwolnienia danej osoby od mocy s/Szatana.

 

 

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.*